ในปี พ.ศ.2535 สมาคมหินอ่อน และแกรนิต ไทย ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกผู้ประกอบการหินอ่อนและแกรนิต และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย เป็นครั้งแรก ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการการและเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้เสียสละเวลาในการบริหารงานธุรกิจส่วนตัว เข้ามาบริหาร งานในสมาคมฯในฐานะ ตัวแทนของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการได้มีอากสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจหินอ่อนและ แกรนิต

  นับเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทยได้เข้ามามีบทบาทในฐานนะตัวแทนของผู้ประกอบการหินอ่อนและแกรนิตในการเผยแพร่ความรู้ความเข่ใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หินอ่อนและแกรนิต อีกทั้งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการการประสานงานในการแกไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการทั้งที่เกิดขึ้นในส่วนภาครัฐและเอกชนตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ ได้ตั้งไว้โดยเน้นการประสานประโยช์นและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้กระกอบการหินอ่อนและแกรนิตของประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและหินแกรนิตของไทยสู่สาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศ